Programming Music

About me

??+++++++++=+==+==+++++=======~=~~~~~~~?D8$~$7==I+=II7~~7$=OOOZZ8OZ?~,.~,::~,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
??+++?++++=++=+=++++===+========~~~~=D8++I=??I+=7==$?7=:$+:++?:=88O888O,.,,.+~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
?????++++++++++==+?+===============O77I+$?+7I$+?$+=?7I=~I~:==?:,?,:$88O8DO,~~,:+:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
??+?????++++++++==+=+============+8+I77IOIIZ7Z?IO?=I$$==$=~?=I::+~:~:I$D8OO8+,~:,,,,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
??+???+++++++++++++====++=====++O+I?OI$7ONNNNNNNNN8DNN8DDDDDOZ+~?::~:=,~$Z8O8ZI.,,.,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
???????+?++++++++++=+=========?8?I7=OZNNMNDNMNNNNDNNNDDNND8DDD8OO8I~~?::=,I88O8O?~~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
?????++?++++++++++++++======+??II$ODNNDNNNNNNNNNNDNNNNDMNDDNNDDDN8ZODI,=~,::$ODOZ=:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::
???+?++++++++++++++++=++===+??7?DNNNNNNNMNNNMNNMNNMMMNDMNDNNMDDNN88DDDO$+:::,,D$OOD~:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I???+?+++++++++++++++++++++I7?DNDNNNMMNNMNNMMNNMNNMMNNMMNNMMMNDNDDNDNDOD8Z~=:,~,ZZ8Z7.~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I????++++++++++++++++=++++??8NNNNMNNMMNNMNNMMNMMMNMMMMMMNNMMNNNMNDNNND8DOO$Z,:+,~OO$O$,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,
IIII???++++++++++++++++++?7DDMNNNMNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNNNNDNNOZ88O=I,::,Z8$$I,,,,:,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,
I?I??????++++++++++++++++?DNNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMNNDDNDDD8OZO$::~.~8ZZ8?,,:,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,,,,,,,
IIII???????+++++++++=+++INNMMMMMMMMMMMNNNDDD8888888O8OO8OOO8DNNMMNNNNNNDDDNDO88Z==,:,+OOZ8:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
I?I?II????????+?+++++++?NMNMMMMMMMNDD8OOOOZZ$$$$$ZZZZZZZ$$$$$$$O8NMMNNNDDNMD8NOZZI,+,~I$OO=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,
IIIIII???????++I+++++++NNNNMMMMMND8OOZZ$$$777I7777777777777777I77$ODMMNNNDNDDN888D?I,:?=8$$I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IIII????????MDDDN?++++IDNMMMMMMD8OZZ$$$77777I77IIIIIII?III?III???III$OMMMNNDM888DZZ~::=,NZOO.,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
II?????????IND8O8D+???NNNMMMMN8OZ$$7777777IIIIIII?I??I??????++?++?????78MMNNNDDDDO8$=~,::Z8$I:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
III????????8NDOO8D++?IMMMMMMN8O$77I77II??IIIIIIIII???+++++++++===+===+++I8MNNNNN88NZZ7,I:$8$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,
IIII??????IND8OO8D?+?DNMMMMM8O$77IIII??+???IIII????+++++===========~=====+7NNDNDDNOO8O~::I+N$?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IIIIII????INDOOO88??INNMMMMDOZ777II???++++??III???++++++======~~=~~~~~==~~=+NNN8NN888$?,~~~IOO.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IIII?II??II8O$7O87??$NMMMMNOZ$77III?????????I?????????++=+++===~=~~~~~~~~:~~+DMDM8D8DOO~Z,+~8Z:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7IIIIIII?IZ7I??7O+??ZNMMMMOZ$77I77IIIIII???I??III??I????+++++====~~~~~~::::::=DNNDDNO8Z+,?:==7I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7IIIIIII?II++=++7???DNMMM8Z77II7777I7777IIIIIIIIIIIIIIII??I??++++??+++II7=:,,:=DNON8ZNZ8.:~?,DI,,.,,,,,,,,,,.,,.,,,,,,,,
IIIIIIIII?+=====+???ONMMMZ77II777$$$$$$$7II77II77$$7$7$$$77777OD888ZZ$$$7?I+~::~MDD8NZZ8I:I~$,Z,,,,,,.,,,,,.....,,,,,,,,
IIIIIII???+=~~~=+???ZNMMD7777I777$$$ZZZ$$$7$7777$$Z$ZZOOO88DNNDDNNDDDO8OZ7++==~:+NNN8OOZ8?:+,+$?,.,,.,,,,,,..,,,,,,,,,,,
IIIIIIIII?+++++=????7NMM$OZZZZOO8ZOOO8OOOZZZZ$7$ZZOO8DDNDNNNMNNNMNNND8888Z$I++::,IMN88NOZ?=~~~I?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
777IIIIIII???????+?+INMMDDNDDNMMMMMMNNDDOOOOZ$77$ZOO888DNNNNNNND88DDD8OOZZ7?I+=~~:N8DNO8$Z:~?:,Z,,,,,,,.,,..,,,,,,,,,,,,
777IIIIIII?????????+?NMNNNNMMMMMMMMMMMMND888OZ$77$OOOOOO8888DDDDDDD88OOZ$$7II?=~~~=ND88DOZ:I~:+7.,.,,.,.....,,,,,,,,,,,,
77IIIIII?????????????NMNNNMMMMMMMMMMMMNNNDD8OZ$7?I$$Z$ZZO88DDNNNNNDDOOZOND$I7?+=~:~OM8DOZ?Z~=:,7,,.,..........,,,,,,,,,,
IIIIIIII??IIII??II?IINM8DDNNNNNNNNNNMMNNNNDDZZ$7I??II7ZODDDNNMNNNNNNND$?+?77$7?+~::+NNDD+~$~=,:I,,,,,,,,..........,,,,,.
III777III?III???I??II8MN8DDNNNNNNNMMMMMMMNNDOZ$7?++?I7$ODNNMNNNNMMMMMD8NN87+77?+~:,:ON88,?8?:~:7.,,,,,,,............,,,,
$$$77II7II7IIII????I?$MMODDDNMNNNNMMMMMMMMNNO7I??==+II$O8NNNNND88MMMMM$=~OO8$I?+~:,,:NN8D7=+:,:?,,,,,,,...,........,,.,,
$$7I7III7777I????????INMO8DMDNMMMMMMMMMMMMNN8I?=+==++I7ZODDNDND888NMMZ$Z?++???==~:,,,7N88:,I::,:,,......,,,......,,,,,,,
$77II7II77I7I???+?????NMD8DNMMNNNMMMMMMMMMNNZI+==~~=+?I7$O8DDDDDD888OO$I+===+=~~::,,,:ND8?77::I,,,........,.......,,,,..
77IIIIIIIIIII?????+???NMDO8DDDDDDNMMMMNMNNND7?+==~~=++?7$Z888D8888OOZ$I++==~~~~::,,,,,+ND8=?,:$............,,,,....,,...
777IIIII??I????????III$MDZOO88DDNNNNNNNNNNDDII?+=~~~==+??7Z88888OZZ$7I?+=~~~~:~::,,,,,,NMO,:,,?.,,.........,,,,,...,,,,,
7IIIIII?IIIII????II???+M8$$$OO8DDNNNNNNNNND$I?++=~=~~===++?7ZOOOOZ$77?+==~~:::::,,,,,,,7NZ~:?.:...,,..,,...,,,,,,,,..,,,
IIIIIIIIII????????????+DO7$$$ZOO8DDNNNNND8Z7I?++~~~~~~~~====?7$$ZZ$7I?+==~~~::::,,..,.,=MOI:$.,.....,,,....,,,,,,,,...,,
77II777I?I????+??+++??+$Z77I7$ZZO88DDDD8Z$$II+==::~~~~~~~~~=+=+I7$$$7I?+===~~:::,,..,,,:N8O~Z~,,,,,,.......,,,,,,,....,,
7IIIII77III????I?+++++++77I777$ZOO888OZZ$$7I??+=~:::::=~~~===????I7777I?++==~~~::,,,,,,:MDDZ$:,,,,........,,,,,,.......,
7IIIII77I?I???+??++???++?7777$$$ZOOOZZ$$$7II?++=::::::~==~===??I?III7III?++=~~~:::,,,,,:NN8D7~,,.....,...,,,....,,,...,,
II77IIIIII????++??+??+++?77$$$$ZOOOZZ$$$$$II?++=:::,:::~====+??II?I?IIII??++==~~::,,,,,:MNNO7,,...........,....,,,..,,,,
7IIIIIIIII??II??I?+++++++$$$$ZOOZZZ$Z$$Z$$I?+==~::,::::~==++?IIIIIII??I???++===~:::,,,,,$MNO=.,,..........,.........,,,,
7IIII?IIII??????II?+?+++=Z$$$ZZZZZZZZZZZZI?++==~:,,,:::~=+????????I?IIII??+++==~~::,,,,~~$87..,..,........,.......,,,,,,
IIIIIII???+?=+++??+=+?=++7ZZZZZZZZZZZZZZZ???++==~,,,,,,:~=?IIIII???IIII?????+==~=::,,,.:MD7,,,,..,......,,,..,,,,,,,,...
II??I?IIII?=++??+?+++++++~ZZOZZZZZZZZZZZIIIII??+=::,,,,,:~+I777I???III7I?++++===~~:,,,..DO,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,..,
$7IIII????+=??++???++++++=$ZOOOOOZOZZOO7II77777I?+~~:~~::~?I7$77IIII????++++====~::,,,:N7.,,,,,,.,,,,...,,,.,,,,,,,,,..,
???I???????+???+++??++=+++=ZOOOOOOZZZOZ$Z$ZZZZZ$7?????I?+=??I777II?+????++=====~~~:,,,.:,,,,.,,,,.,,......,,,,,,,,,,,..~
I?????++??+?????????++=====ZOOOOOOZZZZZ$D8O8OOOZ$I?8NN8$I++??IIII?+++++++=+====~~::,,,.,,,,,,,,,,,........,.,,,,,,,,,,,7
IIII??++??+?++?I????+++====IZZZZOZZ$$$$77$D8888O$$$7$III?+++??+????++++===+====~::::,=,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,
I?????=???=+++??????++=====+ZZZZZZ$$$$7777O8DDDDD8O$7I++=+++==++++++=======+==~~:::::.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,,....,,,,..
II????=???+?+????+?+==+===++$Z$ZZZ7777I7I$88DDDNDDDO$II+?I++=~==========++=++=~~~::::.,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.......,,,,,.
I?????+??+????++??+++=+++=+++$ZZZ$77777$$O8D88DDND8O$$7?I???=++==~~=~===+======~~~=::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....,,,,,,,,:
????I+???+??I+++++++++++===+=ZZ$Z$7ZZZOOOZO88O8DD88Z7Z7I77I7?7??+~~:~~=========~~~::.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,+
I????=???=???++???++++++=++=+=ZZZ$7ZOOOOZZZ$$$Z888ZII?7II7777IIII+=~~~~=========~~::,,,,:,,,......~$MMMMMMMMMN..,,,,,,.~
I????=??+=???????+=+==++++=~==ZZZ$Z8888OZZZ88O$ZZZOO$7IIIIIII77$$I+~~~~~======+=~~=+NMMMMMMMNMMNMMMMMMMMMMMMMMNNNM$.,,,,
II?I????++??II+?+++++==+===+++?ZZ$O8DNN8DDNNNND8888DD888OZ$77?ZOO$I+~~~~======~~~I,MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMM8.
II??=???+?+?II?+?++++====++++++ZOZODNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDD8DDNNDO$?=~~====+==~~+.+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNM
II??~???++++II?++?+++++++++++++$8ZODDD88888888888888O$I$$$$7??I7$Z$I+=~=++++===+.:IMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMNMMMMMMMMMMMMMMMM
III?+???+??????+??+++++++++++++$:OOO8OOZOO8888888888OZ$$$7III?III777?=========?,~::MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMMMMM
III???I??????????++++==++++?+++7~IOOO8OOO88DDD8888O88OZZ$77IIIIIIIII+========7.~~::MMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMMMMNMM
I?I+????I?I?+?????++++======+==7==8OO88888DDDNNNNNNNDD8OZ$$7777777I?==+=====7.=~~::,MMMMMMMMMNNDMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNMMN
III+?I??III+?II???+?I??=+=MMMM$I==:OOOO888DDDDDDDNNDD8OOZZZ$$7777I?+======+I.~=~~::::,MMMMMMMMMNNNMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMM
III???+IZ++I?I?=O87~?MMMMMMMMMM7$~=DOZZZOOOO8888888OOOOZZ$7IIIIIII?+=====+?.?===~~::~=$NMMMMMMMMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
II?+MMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMNMMMM8ZZ$Z$7$$ZZZZZZ777II?II?+??+??+===++I?.I++==~:~:~=?8NMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMOZZ$$77$$$$$Z$77I???+?++?+?++++++I77.I+++=~~~~~==?ZDNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM~MMMMMMMOZZ$$$ZZZZ$Z$$7II?++??++???++?I$7I.??+++===~===+IZ8DNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$MMMMMMMMOOOZOOOZZZZZ$$77I??????+?III7Z77.I???+=======++I$NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM7MMMMMMMMMM888D8888O8OOZZ$$$7IIIII7$Z$77=:7I?????++++???NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZMMMMMMMMMMMNDDDDDDDD888OOZZZZ$$$ZOZZ$$==$777IIIII?II8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNDDDDD88888OZZ$~?ZZ$$$$$$$$ZNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMND8OOZZ$~+ZOOOOOOOZONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDD88OO:$888DDDDDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDD8I?88DDNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Hi! My name is Alexander Safonov and I am a programmer currently living in Russia. I like programming (not to be confused with software engineering) a lot, so at my spare time I create awesome software. The full list you can find in Software section of this site.

I am interested in web development (PHP, Javascript, Python, Rich Internet applications) and application development (C++, Qt, Python), mobile devices programming, Slackware and Linux in general. I also work with Windows but it is not so developer-friendly.

But not by computer alone. I also like

  • Music. I can badly play guitar, bass, drums. I also like idea of making music with computer.
  • Reading (science fiction mostly)
  • Trips and watching new places
  • Coffee. With sugar and no cream
  • Good companies with interesting talking
  • a lot of other stuff, actually

If you need to contact me I can be reached via email: me@asafonov.org or jabber: me@asafonov.org

You may also follow me on twitter or on github

Have fun!